BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/inne-organy-kontrolne/3546,Informacja-o-kontroli-przeprowadzonej-w-Urzedzie-Regulacji-Energetyki-przez-pans.html
2021-12-07, 04:50

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez państwową inspekcję pracy

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w dniach: 2, 7, 14, 15, 17 i 31 marca 2017 r.

O kontroli i jej zakresie zostali powiadomieni przedstawiciele kierownictwa Urzędu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w URE.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie równego traktowania pracowników, w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, a także w zakresie wypłaty wynagrodzenia z tytułów umów zlecenia. Ponadto, sprawdzono realizację decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy po kontroli przeprowadzonej w 2014 r.

Kontrola zakończona przedłożeniem protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego.

W czasie kontroli stwierdzono, że wszystkie wnioski, zalecenia oraz nakazy po kontroli w 2014 r. zostały przez URE zrealizowane.

W wystąpieniu pokontrolnym złożono następujące wnioski:

  1. Udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabyli do niego prawo. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu  w ww. terminie, PIP wniosła o udzielanie takiego urlopu najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
  2. Udzielenie jednemu z pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 r. niezwłocznie, jak będzie to możliwe.

Wnioski i zalecenia wynikające z tej kontroli zostały przyjęte do realizacji z jednoczesnym poinformowaniem jednostki kontrolującej o sposobie ich realizacji.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). 

Metadane

Data publikacji: 27.04.2017
Obowiązuje od: 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony