Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W październiku 2015 r. (16.10.,19.10-22.10) i listopadzie 2015 r. (3.11-6.11,12.11) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadził kontrolę w Urzędzie Regulacji Energetyki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Kontrolą objęto:

  1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W listopadzie  2015 r. do URE wpłynął protokół kontroli. Ustalenia kontroli wskazują, że wykonywanie obowiązków płatnika  składek - URE - w większości kontrolowanych obszarów wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym oceniono jako zgodne z obowiązującymi przepisami, dokumentacją finansowo-księgową, stanem faktycznym i dokumentami źródłowymi, w szczególności:

  1. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  2. naliczanie składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz złożenie odpowiedniej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie kontrolowanego obszaru stwierdzono brak naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa tylko dla dwóch osób pobierających zasiłki macierzyńskie.

W trakcie trwania kontroli płatnik składek - URE - sporządził korekty dokumentów rozliczeniowych i przesłał je do ZUS.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 07.03.2016
Obowiązuje od : 07.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry