Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Archiwum Akt Nowych

„Kontrola ogólna archiwum zakładowego Urzędu Regulacji Energetyki” została przeprowadzona przez Archiwum Akt Nowych (ANN) w dniu 26 marca 2015 r.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE protokołu kontroli.

Pozytywnie oceniono:

  1. wykonanie większości zaleceń pokontrolnych wydanych podczas poprzedniej kontroli ANN,
  2. prawidłowe postępowanie z dokumentacją w URE,
  3. poprawne klasyfikowanie i kwalifikowanie akt, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i regularne ich przekazywanie do archiwum zakładowego,
  4. funkcjonowanie archiwum zakładowego, uporządkowanie, zewidencjonowanie i zabezpieczenie dokumentacji w archiwum.

W ramach zaleceń pokontrolnych ANN zaleciło:

  1. zaktualizowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Urzędu, tj. instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego i przesłanie projektu zaktualizowanego dokumentu do ANN,
  2. regularne przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego,
  3. prawidłowe rejestrowanie spraw.

Wnioski i zalecenia wynikające z tej kontroli zostały przyjęte do realizacji z jednoczesnym poinformowaniem jednostki kontrolującej o sposobie ich realizacji.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 07.03.2016
Obowiązuje od : 07.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry