BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/inne-organy-kontrolne/1055,Informacja-o-kontroli-przeprowadzonej-przez-przedstawicieli-Biura-Audytu-i-Kontr.html
2022-01-20, 00:32

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Biura Audytu i Kontroli w Ministerstwie Gospodarki w zakresie „Realizacji zadań w wybranych obszarach działalności ustawowej przez Prezesa URE w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2011 r.”

Biuro Audytu i Kontroli w Ministerstwie Gospodarki przeprowadziło czynności kontrolne w Urzędzie w zakresie „Realizacji zadań w wybranych obszarach działalności ustawowej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2011 r.” . Kontrola przeprowadzana była w sierpniu 2011 r.

Do przedstawionej po zakończeniu kontroli treści protokołu Prezes URE wniósł uwagi, które wykorzystane były przy konstruowaniu wniosków pokontrolnych ujętych Wystąpieniu pokontrolnym.

Protokół został podpisany przez Prezesa w listopadzie 2011 r.

W Wystąpieniu pokontrolnym, otrzymanym w styczniu 2012, ujęto zalecenia pokontrolne do których Prezes URE odniósł się pozytywnie, informując o sposobie ich realizacji, wskazując jednocześnie na niekorzystną dla Urzędu i skuteczności realizacji zaleceń kondycję finansową Urzędu.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji : 23.03.2012
Data modyfikacji : 20.02.2015
Obowiązuje od : 23.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony