BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/inne-organy-kontrolne/1016,Informacja-o-kontroli-przeprowadzonej-w-Urzedzie-Regulacji-Energetyki-przez-Zakl.html
2022-01-20, 00:18

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W listopadzie 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę w Urzędzie Regulacji Energetyki jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.
Kontrolą objęto:

  1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczenia społecznego.

W styczniu 2011 r. do Urzędu wpłynął protokół kontroli, w którym wykonywanie obowiązków płatnika składek przez Urząd Regulacji Energetyki wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, oceniono jako zgodne z obowiązującymi przepisami, zgodne z dokumentacją finansowo-księgową, stanem faktycznym i dokumentami źródłowymi.

W zakresie kontrolowanego obszaru nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji : 06.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony