BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/dane-osobowe/3689,Dane-osobowe.html
2023-06-07, 07:48

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mający siedzibę przy Alejach Jerozolimskich 181 w Warszawie (02-222).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych, Urząd Regulacji Energetyki, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, e‑mail: iod@ure.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w Urzędzie Regulacji Energetyki są przetwarzane w celu realizacji zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

______
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Klaczyńska Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony