Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mający siedzibę przy ul. Towarowej 25a w Warszawie (00-869).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych, Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, e‑mail: iod@ure.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w Urzędzie Regulacji Energetyki są przetwarzane w celu realizacji zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mający siedzibę przy ul. Towarowej 25a w Warszawie (00-869).
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa, e‑mail: iod@ure.gov.pl
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości i rzetelności obsługi klienta.
 5. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres 2 miesięcy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które
   na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  dostępu do   swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

______
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Chmal Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry